Όροι Χρήσης

Παρακαλούμε διαβάστε προσεκτικά τους παρακάτω όρους που διέπουν την χρήση του δικτυακού μας τόπου και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος.

Συνεχίζοντας την χρήση, περιήγηση ή και αγορές μέσω του δικτυακού μας τόπου ή και του ηλεκτρονικού μας καταστήματος, αποδέχεστε ανεπιφύλακτα χωρίς καμία εξαίρεση, όλους τους όρους που αναφέρονται παρακάτω.

1. Επωνυμία Εταιρίας

 Επωνυμία: ΔΙΑΦΗΜΙΣΤΙΚΑ ΜΕΣΑ ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΕΚΤΥΠΩΣΕΙΣ ΑΒΕΕ
Διακριτικός Τίτλος: QVision sa
Διεύθυνση: Στρατάρχου Αλεξάνδρου Παπάγου 3, 56123 Θεσσαλονίκη
ΑΦΜ/ΔΟΥ: 999717785 ΦΑΕ Θεσσαλονίκης
Τηλ. : 2310 736672
Ωράριο λειτουργίας: Δευτέρα - Παρασκευή 10:00 - 18:00
Email: sales@qvision.gr

2. Εγγύηση ασφάλειας δεδομένων και εμπιστευτικότητας

Η Εταιρία μας, προκειμένου να διασφαλίσει την ορθή χρήση και την ακεραιότητα των προσωπικών σας δεδομένων καθώς και να αποτρέψει μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών, εφαρμόζει κατάλληλες εσωτερικές πολιτικές, ενώ λαμβάνει όλα τα κατάλληλα οργανωτικά, τεχνικά, φυσικά, ηλεκτρονικά και διαδικαστικά μέτρα ασφάλειας, καθώς και τεχνολογικά πρότυπα, σύμφωνα με τους ισχύοντες νόμους και κανονισμούς.

Η διαδικασία επεξεργασίας δεδομένων από την Εταιρία μας διεξάγεται με τρόπο που διασφαλίζει το απόρρητο και την φυσική και λογική ασφάλεια αυτών, λαμβάνοντας υπόψη τις τελευταίες εξελίξεις, το κόστος εφαρμογής και τη φύση, το πεδίο εφαρμογής, το πλαίσιο και τους σκοπούς της επεξεργασίας, καθώς και τους κινδύνους διαφορετικής πιθανότητας επέλευσης και σοβαρότητας για τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας.

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει και εφαρμόσει από την ίδρυση και απαρχή λειτουργίας της διαδικτυακής μας πλατφόρμας όλες τις δικλείδες ασφαλείας, οι οποίες θεσπίζονται πλέον με τον κανονισμό 2016/679 της ΕΕ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων). Θα εξακολουθήσει ασφαλώς να δρα και να λειτουργεί σύμφωνα με την ισχύουσα εθνική νομοθεσία, το Ν.2472/1997, το Ν.3471/2006 και τις Αποφάσεις και Οδηγίες της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα και τον Ευρωπαϊκό Κανονισμό για την Προστασία Δεδομένων.

3. Τα προσωπικά σας δεδομένα και πληροφορίες

Η συλλογή και επεξεργασία περιορίζεται αποκλειστικά στα δεδομένα και στις πληροφορίες, τις οποίες μας χορηγείτε με τη ρητή σας συγκατάθεση και οι οποίες κρίνονται άκρως αναγκαίες για την ενημέρωση ή και την αγορά των προϊόντων, τα οποία σας ενδιαφέρουν. Αντίστοιχα, για όσους επιζητούν εργασία ή διερευνούν εμπορική συνεργασία με την Εταιρεία μας, ως αναγκαίες κρίνονται εκείνες οι πληροφορίες και τα δεδομένα τα οποία επιτρέπουν την επίτευξη του ανωτέρω σκοπού.

Τα δεδομένα αυτά συλλέγονται μέσω της φόρμας επικοινωνίας, της φόρμας εγγραφής για δημιουργία λογαριασμού και της φόρμας διευθύνσεων που βρίσκονται στο ιστότοπο της Εταιρίας μας, μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, ενώ σε ορισμένες περιπτώσεις και τηλεφωνικά. Εκτείνονται κατά κύριο λόγο (ενδεικτικά και όχι περιοριστικά) στο ονοματεπώνυμο, στο τηλέφωνο επικοινωνίας και στην ηλεκτρονική και ταχυδρομική διεύθυνση.

2.1 Για ποιούς σκοπούς και ενέργειες συλλέγουμε δεδομένα σας;

Οι σκοποί και ενέργειες για τους οποίους συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, κατόπιν συγκατάθεσής σας, συνίστανται στη(ν):

-Αποστολή ενημερώσεων / newsletters, προωθητικού υλικού και πληροφοριών σχετικά με την Εταιρία, τα προϊόντα μας και τις υπηρεσίες μας

-Ενημέρωση για νέες υπηρεσίες και δυνατότητες του Ιστοτόπου και άλλων μέσων κοινωνικής δικτύωσης

-Τήρηση από την εταιρία μας μιας βάσης δεδομένων

-Συλλογή, καταχώριση, αποθήκευση, επικαιροποίηση (ανανέωση και μεταβολή), ανάκτηση, χρήση διαβίβαση (διάδοση, χορήγηση και πρόσβαση), κλείδωμα και διαγραφή

-Διεκπεραίωση και εκτέλεση προσφοράς και παραγγελίας

-Διαχείριση των πελατών, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά των παραγγελιών, πληρωμών και άλλων δεδομένων συναλλαγών

-Βελτιστοποίηση της εξυπηρέτησης των πελατών, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της αναγνώρισης αναγκών, προτιμήσεων και απόψεων και της βελτιστοποίησης των αλληλπιδράσεων

-Βελτιστοποίηση των υπηρεσιών μας

Περαιτέρω, συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε δεδομένα, πέραν της συγκατάθεσης σας, μόνο όταν αυτό επιβάλλεται από διάταξη Νόμου ή κατόπιν αιτήματος εισαγγελικών ή δικαστικών αρχών.

Η Επιχείρησή μας συλλέγει και επεξεργάζεται προσωπικά δεδομένα χρηστών – πελατών της μόνο για τους προαναφερόμενους σκοπούς και μόνο στο αναγκαίο μέτρο για την αποτελεσματική εξυπηρέτηση των σκοπών αυτών. Τα δεδομένα αυτά είναι κάθε φορά συναφή, πρόσφορα και όχι περισσότερα από όσα απαιτούνται εν όψει των ανωτέρω σκοπών, είναι δε ακριβή και, εφόσον χρειάζεται, υποβάλλονται σε ενημέρωση.

2.3 Σε ποιον μπορεί να κοινοποιηθούν τα προσωπικά σας δεδομένα;

Αποκλειστικά και μόνο σε υπαλλήλους, συνεργάτες, ή υπεργολάβους της Εταιρείας μας, οι οποίοι τα επεξεργάζονται με σκοπό την υλοποίηση των υπηρεσιών διαμεσολάβησής μας.

Πέραν των ανωτέρω, ποτέ δεν εκχωρούμε, μεταβιβάζουμε, κοινοποιούμε ή διανέμουμε δεδομένα σε οιονδήποτε τρίτο, εκτός αν αυτό μας επιβληθεί από το Νόμο ή τις Αρχές.

Σε περίπτωση που υποχρεωθεί από δικαστήριο ή άλλη διοικητική αρχή καθώς και σε κάθε άλλη περίπτωση που φέρει έννομη υποχρέωση προς τούτο, η Εταιρία μας ενδέχεται να παραχωρήσει προσωπικά σας δεδομένα μέχρι της έκτασης που προβλέπεται από τον νόμο κατόπιν όμως ενημέρωσής σας.

2.4 Προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα, τα οποία λαμβάνουμε για εσάς από τρίτους

Σε περίπτωση, κατά την οποία περιέλθουν στο πλαίσιο συνεργασίας στην κατοχή μας δεδομένα από τρίτους υπεύθυνους επεξεργασίας, την ευθύνη για την εξασφάλιση της συγκατάθεσής σας φέρει ο τρίτος υπεύθυνος. Σταθερή επιδίωξη της Εταιρείας μας είναι η διαπίστωση και ο έλεγχος ότι η επεξεργασία των δεδομένων έχει γίνει με το νόμιμα προβλεπόμενο τρόπο.

3. Προστασία των προσωπικών δεδομένων

Η Εταιρεία μας έχει υιοθετήσει διαδικασίες, οι οποίες προφυλάσσουν τα προσωπικά δεδομένα, που οι χρήστες παρέχουν μέσω της ιστοσελίδας και των συστημάτων της. Τα δεδομένα των χρηστών προστατεύονται από οποιαδήποτε μη επιτρεπόμενη πρόσβαση ή αποκάλυψη, απώλεια ή κακή χρήση και αλλαγή ή καταστροφή (στα πλαίσια που αυτό είναι δυνατό).

Είναι σταθερή και απόλυτη η προσήλωση μας στη διασφάλιση των δεδομένων σας. Λαμβάνουμε διαρκώς, ευθυγραμμισμένοι με την κείμενη νομοθεσία, όλα εκείνα τα αναγκαία οργανωτικά και τεχνικά μέτρα, τα οποία μας επιτρέπουν να εξασφαλίσουμε την ασφάλεια των πληροφοριών και των προσωπικών σας δεδομένων. Σταθερά επικαιροποιούμε και βελτιώνουμε τις πρακτικές ασφαλείας μας.

Στη μη πιθανή περίπτωση, κατά την οποία διαπιστωθεί διαρροή ή παραβίαση δεδομένων, η Εταιρεία θα λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για την ενημέρωσή σας και την ενημέρωση των Αρχών. Αν αντίστοιχα περιέλθει σε γνώση σας οιαδήποτε διαρροή δεδομένων σας, έχετε την υποχρέωση να μας ενημερώσετε άμεσα, εντός 24 ωρών από τότε που θα λάβετε γνώση.

4. Ποια είναι τα δικαιώματά σας αναφορικά με τα προσωπικά δεδομένα σας

Δικαίωμα πρόσβασης – ενημέρωσης

Έχετε πάντα δικαίωμα, κατόπιν αιτήματός σας, πλήρους πρόσβασης και ενημέρωσης σχετικά με τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς.

Δικαίωμα επεξεργασίας – διόρθωσης

Αν τα δεδομένα, τα οποία τηρούμε για εσάς δεν είναι ακριβή ή είναι λαθεμένα ή ατελή, έχετε το δικαίωμα να κάνετε αίτηση και να ζητήσετε να διορθωθούν, συμπληρωθούν ή επικαιροποιηθούν.

Δικαίωμα διαγραφής – «λήθης»

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να διαγράψουμε ή να καταστρέψουμε τα προσωπικά σας δεδομένα, εφόσον αυτό δεν αντίκειται σε διάταξη νόμου (π.χ. φορολογική διάταξη).

Δικαίωμα περιορισμού επεξεργασίας

Έχετε το δικαίωμα να υποβάλετε αίτηση και να ζητήσετε να περιορισθεί ο τρόπος, με τον οποίο επεξεργαζόμαστε τα δεδομένα σας. Αυτό σημαίνει ότι μπορούμε να διατηρήσουμε τις πληροφορίες σας, χωρίς δικαίωμα σε περαιτέρω επεξεργασία, τηρώντας μόνο όσα δεδομένα χρειάζεστε για μελλοντική αναφορά.

Δικαίωμα στη φορητότητα των δεδομένων σας.

Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε να ανακτήσετε και επαναχρησιμοποιήσετε ή προωθήσετε σε τρίτους τα προσωπικά σας δεδομένα, για σκοπούς και υπηρεσίες που εσείς επιλέγετε και υποδεικνύετε, πάντα με ασφαλή και ενδεδειγμένο τρόπο.

Όλα τα παραπάνω δικαιώματά σας, καθώς επίσης και το δικαίωμα να ανακαλέσετε τη συγκατάθεσή σας, έχετε τη δυνατότητα να τα ασκήσετε ανά πάσα στιγμή, υποβάλλοντας σχετικό αίτημα μέσω ηλεκτρονικής αλληλογραφίας στο sales@qvision.gr ή μέσω τηλεφώνου στο 2310736672. Περαιτέρω, μπορείτε να αποστείλετε ταχυδρομικά το αίτημά σας στην Εταιρεία μας, η οποία είναι και ο νόμιμος Υπεύθυνος Επεξεργασίας των Προσωπικών Δεδομένων σας.

Η Εταιρία μας θα ανταποκρίνεται σε κάθε αίτημά σας εντός μηνός από την παραλαβή του. Κατόπιν ενημέρωσής σας, η εν λόγω προθεσμία δύναται να παρατείνεται κατά δύο ακόμη μήνες, εφόσον απαιτείται, λαμβανομένων υπόψη της πολυπλοκότητας του αιτήματος και του αριθμού των αιτημάτων. Τυχόν απόρριψη του αιτήματός σας θα λαμβάνει χώρα αιτιολογημένα.

Εάν τα αιτήματα σας δεν πληρούν τις προϋποθέσεις του νόμου, η Εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα, είτε : (α) να επιβάλει την καταβολή εύλογου τέλους, λαμβάνοντας υπόψη τα διοικητικά έξοδα για την παροχή της ενημέρωσης ή την ανακοίνωση ή την εκτέλεση της ζητούμενης ενέργειας, είτε (β) να αρνηθεί να δώσει συνέχεια στο σχετικό αίτημά σας.

Σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδομένων, η οποία ενδέχεται να θέσει σε υψηλό κίνδυνο τα δικαιώματα και τις ελευθερίες σας και υπό την προϋπόθεση ότι αυτή δεν εμπίπτει σε μία από τις εξαιρέσεις που προβλέπει ρητά ο νόμος, αναλαμβάνουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε σχετικώς χωρίς αδικαιολόγητη καθυστέρηση.

Εφόσον υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με την ταυτότητα του φυσικού προσώπου που υποβάλλει το αίτημα, διατηρούμε το δικαίωμα να ζητήσουμε την παροχή πρόσθετων πληροφοριών αναγκαίων για την επιβεβαίωση της ταυτότητάς του.

Εφόσον παραβιάζονται δικαιώματά σας, σας ενημερώνουμε ότι έχετε το δικαίωμα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα ή σε άλλη αρμόδια εποπτική αρχή.

5. Αγορές - Παραγγελίες

 Κατά την αγορά αλλά και την ολοκλήρωση της παραγγελίας, ο χρήστης καθοδηγείται βήμα προς βήμα από τις υποδείξεις του συστήματος. Με την ολοκλήρωση της παραγγελίας, αποστέλλεται στο χρήστη μέσω ηλεκτρονικού ταχυδρομείου μήνυμα με λεπτομέρειες που αφορούν την παραγγελία, τον τρόπο πληρωμής και αποστολής. Επίσης, η εταιρία μας διατηρεί το δικαίωμα να επικοινωνήσει με τον χρήστη τηλεφωνικά, για τυχόν λεπτομέρειες που αφορούν την παραγγελία. Ο χρήστης, πριν την ολοκλήρωση της παραγγελίας, έχει την δυνατότητα να ελέγξει την παραγγελία και να την διορθώσει. Σε περίπτωση λάθους στη παραγωγή, η εταιρία μας είναι υποχρεωμένη να το αποκαταστήσει.

6. Χρόνος Παράδοσης

 Ο χρόνος παράδοσης μιας παραγγελίας σχετίζεται με το χρόνο παραγωγής, ο οποίος μπορεί να διαφέρει ανάλογα με τη ποσότητα της παραγγελίας, και τον χρόνο παράδοσης που αφορά τον τρόπο μεταφοράς. Καταβάλουμε κάθε προσπάθεια, έτσι ώστε ο χρόνος παράδοσης να είναι ο ελάχιστος δυνατός. Σε κάθε περίπτωση η εταιρία μας θα ενημερώνει το πελάτη για τον συνολικό εκτιμώμενο χρόνο παράδοσης ανάλογα με την παραγγελία. Η εταιρία μας δεν φέρει καμία ευθύνη για καθυστερήσεις στην παράδοση που οφείλονται σε τρίτους.

7. Cookies

Τα cookies είναι μικρά αρχεία κειμένου τα οποία αποθηκεύει ένας ιστότοπος στον υπολογιστή σας ή στην κινητή σας συσκευή όταν τον επισκέπτεστε. Ο ιστότοπός μας χρησιμοποιεί cookies για τη βελτίωση της πλοήγησης, της ανάλυσης χρήσης του ιστότοπού μας και τη βελτίωση του marketing της εταιρίας μας. Με την χρήση και παραμονή σας στον ιστότοπό μας, αποδέχεστε την χρήση όλων των cookies. Σε περίπτωση που δεν θέλετε να τα αποδεχθείτε, θα πρέπει να πάψετε την χρήση του παρόντος ιστότοπου.

8. Εφαρμοστέο Δίκαιο

Οι παρόντες όροι χρήσης, η χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος καθώς και οι συναλλαγές μέσω αυτού, διέπονται από το Ελληνικό Δίκαιο. Σε περίπτωση, κατά την οποία κάποιος από τους παρόντες όρους ήθελε κριθεί άκυρος ή ακυρώσιμος, ενέργεια αυτή δεν θα επηρεάσει την ισχύ των υπόλοιπων όρων. Αρμόδια για την επίλυση οιασδήποτε διαφοράς ήθελε προκύψει από τη χρήση του ηλεκτρονικού καταστήματος ή σχετικά με την ερμηνεία ή εφαρμογή των παρόντων όρων χρήσης ή εξ αφορμής αυτών είναι τα Δικαστήρια της Θεσσαλονίκης.

9. Αλλαγές στους Όρους Χρήσης

Το παρόν περιεχόμενο δύναται να τροποποιείται ανά διαστήματα, ως συνέπεια της συνεχούς προσπάθειάς μας να βελτιώνουμε την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας, τους όρους λειτουργίας του ηλεκτρονικού μας καταστήματος και εν γένει το Ιστοτόπου μας και να συμμορφωνόμαστε με την ισχύουσα νομοθεσία, κατόπιν μεταβολών που επέρχονται σε αυτή.